Chi tiết tin

A+ | A | A-

50 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

Người đăng: Admin Ocop Ngày đăng: 9:04 | 27/05 Lượt xem: 40

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1385/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết số 35/2021/ NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh cấp cho UBND các huyện, thành phố và Chi cục Phát triển nông thôn, số tiền: 50 tỷ đồng, từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh chưa phân bổ trong dự toán năm 2022, để thực hiện mục tiêu hỗ trợ các chủ vườn, trang trại và để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, hội nghị tập huấn, …, theo quy định tại Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

 

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố có tên tại Phụ lục và Chi cục Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn các chủ vườn, trang trại thực hiện đầy đủ các thủ tục và thẩm định phê duyệt để chi tiền hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đảm bảo đúng đối tượng, chế độ; thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

 

Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND các huyện, thành phố thực hiện đảm bảo đúng quy định; đồng thời, tham mưu điều chuyển, thu hồi ngân sách tỉnh đối với các địa phương có hồ sơ để không thực hiện giải ngân hết trong niên độ ngân sách 2022; đồng thời, cùng với Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát hướng dẫn các đơn vị thanh, quyết toán theo quy định.

Tác giả: Quangnam.gov.vn

Nguồn tin: Quangnam.gov.vn

Các tin cũ hơn: