Văn bản

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 Số: 130/QĐ-UBND 22/01/2024 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày
13/01/2021 và Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2021/NQHĐND quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
2 Số: 33 /2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
3 1388 /HD-SNN&PTNT 12/06/2023 Hướng dẫn Về việc thực hiện một số nội dung của bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại cấp huyện
4 2063/KH-UBND 07/04/2023 Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023
5 148/QĐ-TTg 24/02/2023 Quyết định này Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
6 53/2022/TT-BTC 12/08/2022 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
7 Số 919/QĐ-QĐ-TTg 01/08/2022 Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
8 Số: 376 /QĐ-HĐOCOP 28/07/2022 Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá và phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm giai đoạn 2022 - 2025
9 Số: 373 /QĐ-SNN&PTNT 27/07/2022 Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung, đưa ra khỏi danh sách tên sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Quảng Nam năm 2022
10 Số: 1577/SNN&PTNT-PTNT 13/07/2022 V/v khẩn trương đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 và gửi hồ sơ, sản phẩm về Hội đồng cấp tỉnh
11 1779/UBND 04/07/2022 Quyết định Thành lập Hội đồng, Tổ tư vấn - giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
12 4012/UBND-KTN 22/06/2022 V/v tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Chương trình OCOP năm 2022
13 2134/KH-UBND 08/04/2022 Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022
14 485/UBND-KTN 21/01/2022 V/v triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022
15 3923/QĐ-UBND 31/12/2021 Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021 thuộc “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)
16 3794/QĐ-UBND 24/12/2021 Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021 thuộc “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
17 2421/QĐ-UBND 24/08/2021 Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021
18 5213/KH-UBND 12/08/2021 Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021
19 344 /QĐ-BNN-KTHT 26/07/2021 Về việc ban hành Quy chế Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021
20 344 /QĐ-SNN&PTNT 20/07/2021 Về việc điều chỉnh, thay đổi sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021 (Chương trình OCOP)