Chi tiết tin

A+ | A | A-

THÔNG TIN MỜI THAM GIA LỄ HỘI CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI TỈNH HÒA BÌNH, HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM OCOP PHÍA BẮC NĂM 2019

Người đăng: Admin Ocop Ngày đăng: 10:36 | 21/08 Lượt xem: 704

Thông tin mời tham gia Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình, Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019.

UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

Số: 1404 /SNN&PTNT-PTNT

V/v thông tin mời tham gia Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình, Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019.

Quảng Nam, ngày  21   tháng   8  năm 2019

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam nhận được Công văn số 192/XTTM-CNTT ngày 22/7/2019 của Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp về việc mời tham gia Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình, Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc năm 2019.(Thông tin chi tiết tại Công văn số 192/XTTM-CNTT kèm theo hoặc truy cập tại Website:http://ocop.quangnam.gov.vn/).

Kính đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết và quan tâm hỗ trợ kinh phí, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thông tin, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện cho các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã biết, đăng ký và tham gia.

Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện.   

Nơi nhận:

-  Như trên;

- Lưu: VT; CCPTNT.

       KT.GIÁM ĐỐC

        PHÓ GIÁM ĐỐC
 
        (Đã ký)

       Ngô Tấn

Lấy mẫu đăng ký và thông tin chi tiết tại đây
thông tin hội chợ.pdf

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: