Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phát triển sản phẩm OCOP từ đẳng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Người đăng: Admin Ocop Ngày đăng: 10:38 | 30/05 Lượt xem: 84

Ngày 14/4/2023 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 1528/QĐ-BNN-VPĐP Phê duyêt danh mục cac mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (đơt 2).

   

     sản phẩm cao đẳng sâm Tây Giang

         Ngày 14/4/2023 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 1528/QĐ-BNN-VPĐP Phê duyêt danh mục cac mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (đơt 2). Trong đó, Quảng Nam có Mô hình thúi điểm “Phát triển sản phẩm OCOP từ đẳng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam”

       Tại Quyết định Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Căn cứ vào danh mục các mô hình thí điêm thuôc Chương trinh OCOP và hương dân cua Bô Nông nghiêp va Phat triên nông thôn, Ủy ban nhân dân cac tỉnh chỉ đạo lập dư an/kế hoạch xây dưng mô hinh thi điêm, trinh câp có thẩm quyên xem xét, phê duyêt va tổ chức triên khai theo quy định, cụ thể:

Mục tiêu, nôi dung cảu các mô hinh thi điêm phải phù hơp vơi yêu cầu của mô hình thí điểm, mục tiêu và nội dung cua Chương trình OCOP giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ .
         Nguồn vốn thực hiện mô hình, bao gồm: Vốn hỗ trơ từ Ngân sach trungương thuôc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (vốn đầu tư phat triên) đươc phân bổ cho địa phương; nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và vốn huy đông hơp phap khac.

      Dự án/kế hoạch đươc cấp có thẩm quyên phê duyêt, đươc gửi vê Bộ Nông nghiêp và Phát triên nông thôn (qua Văn phòng Điêu phối nông thôn mơi Trung ương) đê tổng hơp, theo dõi va phục vụ cho công tac kiểm tra, giám sát hằng năm

Tác giả: Võ Hưng- Chi cục Phát triển nông thôn

Nguồn tin: Sở NN&PTNT

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: