Chi tiết tin

A+ | A | A-

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2024

Người đăng: Admin Ocop Ngày đăng: 9:30 | 09/04 Lượt xem: 84

Nhằm thực hiện tốt Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 và Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP năm 2024.

       

     Theo Kế hoạch 973/KH-UBND ngày 05/02/2024 Để tổ chức thực hiện tốt Chương trình OCOP năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

     1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

    - Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai toàn diện các nội dung Chương trình OCOP năm 2024; tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch được duyệt.

   - Kiện toàn Hội đồng, Tổ tư vấn - giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2024-2025.

- Khẩn trương rà soát, lựa chọn, lập danh sách các chủ thể, sản phẩm được các địa phương đăng ký tham gia đánh giá phân hạng OCOP năm 2024. Tham mưu tổ chức triển khai chu trình OCOP thường niên theo quy định.

- Hướng dẫn đăng ký công bố chất lượng sản phẩm và các quy định khác của ngành Nông nghiệp liên quan đến việc thực hiện Chương trình OCOP, thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra về nội dung này.

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá, tổ tư vấn cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định.

- Thực hiện công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện báo, đài… chú ý đa dạng về hình thức; tham mưu xây dựng kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn cấp huyện tổ chức đánh giá và công nhận hạng 03 sao OCOP; tổ chức công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm ở cấp tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý điều hành, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; xây dựng phần mềm quản lý, lưu trữ, các trang thiết bị, máy móc nhằm số hoá công tác đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP (laptop, màn hình, thiết bị phục vụ họp trực tuyến,…) tránh tình trạng hồ sơ văn bản giấy quá nhiều.

- Tổ chức thuê tư vấn có chuyên môn để hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng 05 sao OCOP cấp Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tham quan, học tập kinh nghiệm về Chương trình OCOP trong và ngoài nước cho cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP các cấp, chủ thể OCOP, sử dụng nguồn kinh phí Trung ương, tỉnh đã phân bổ theo đúng quy định.

2. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chức năng nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP theo đúng quy định; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thương mại, đánh giá tính hiệu quả đối với hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, tham mưu xây dựng quy chế quản lý trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên toàn tỉnh; định kỳ, hằng năm tổ chức các lớp tập huấn về công tác xúc tiến thương mại cho chủ thể OCOP. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thương mại điện tử trong hoạt động bán hàng, phát triển bán hàng OCOP qua mạng. Trong đó, thực hiện thử nghiệm và nhân rộng mô hình điểm bán hàng OCOP; các tuyến phố OCOP (thí điểm tuyến phố OCOP tại thành phố Hội An); hệ thống phân phối sản phẩm OCOP trên các phương tiện giao thông, sân bay, các khu du lịch, khách sạn lớn; các mô hình xúc tiến thương mại trên nền tảng công nghệ số (Làng thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP, hội chợ và triển lãm thực tế ảo sản phẩm OCOP); các Trung tâm giới thiệu OCOP đồng bộ, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với khai thác lợi thế về du lịch nông thôn.

- Ưu tiên, lồng ghép nguồn kinh phí khuyến công, kinh phí các chương trình xúc tiến thương mại khác để tổ chức xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình OCOP. Cử cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá, tổ tư vấn cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các chủ thể sản xuất thực hiện đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm các nhóm mặt hàng do ngành Công Thương quản lý; hướng dẫn đăng ký công bố chất lượng sản phẩm; công bố sản phẩm hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và các quy định khác của ngành Công Thương liên quan đến việc thực hiện Chương trình OCOP. Tổ chức các buổi Hội nghị, Hội thảo…kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương hỗ trợ các tổ chức kinh tế, cộng đồng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm thuộc Chương trình OCOP.

- Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Hỗ trợ các địa phương, các chủ thể tham gia Chương trình OCOP các nội dung về phát triển thương hiệu; xác lập, phát triển quyền sở hữu công nghiệp (đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, kiểu dáng công nghiệp...); hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (xây dựng và quản lý hệ thống chất lượng tiên tiến, đánh giá hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở); hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, đăng ký mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

- Phối hợp với Ban Điều hành khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam tổ chức các hoạt động, sự kiện, diễn đàn liên quan đến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo (đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội đầu tư,…) cho các chủ thể OCOP; tư vấn khởi nghiệp; phối hợp với cơ quan Thường trực OCOP tỉnh xây dựng hệ thống đối tác hỗ trợ thực hiện Chương trình; giới thiệu các tổ chức, cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo được công nhận tích cực đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

- Ưu tiên lồng ghép nguồn kinh phí khởi nghiệp sáng tạo hỗ trợ cho các dự án có sản phẩm OCOP, kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ để hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình OCOP. Cử cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá, tổ tư vấn cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định.

4. Sở Y tế:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tập huấn, hướng dẫn cho các chủ thể sản xuất nắm chắc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, các quy định về sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...; hướng dẫn đăng ký công bố chất lượng sản phẩm và các quy định khác của ngành Y tế liên quan đến việc thực hiện Chương trình OCOP, thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra về nội dung này. Cử cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá, tổ tư vấn cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định.

5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Hỗ trợ tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển, xây dựng các sản phẩm OCOP thuộc “Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch” trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền thống, bản sắc văn hóa của các vùng, miền; hướng dẫn đưa các giá trị văn hóa, đặc thù của địa phương vào các sản phẩm OCOP, để phát triển thành các sản phẩm đặc trưng của địa phương; quảng bá, tôn vinh các sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch; hỗ trợ, tư vấn xây dựng câu chuyện cho sản phẩm OCOP.

-  Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh hỗ trợ phát triển một số dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch tham gia Chương trình OCOP.

- Phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục đất đai trong thực hiện các dự án về điểm du lịch để xây dựng nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tập huấn, tư vấn, hướng dẫn các địa phương, chủ thể sản xuất lập hồ sơ minh chứng và đánh giá sản phẩm thuộc nhóm ngành Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính; hướng dẫn xây dựng câu chuyện sản phẩm cho sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá, tổ tư vấn cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì tập huấn, hướng dẫn thủ tục môi trường, công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh cho phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và các chủ thể tham gia Chương trình OCOP; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai để xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, phục vụ chuỗi liên kết giá trị trong Chương trình OCOP.

- Hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục đất đai trong thực hiện các dự án về điểm du lịch để xây dựng nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá, tổ tư vấn cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định.

7. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các Sở, ngành liên quan tổng hợp, cân đối bố trí vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh (tối thiểu 10 tỷ đồng/năm theo Nghị quyết) và lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách để hỗ trợ thực hiện Chương trình theo quy định. Hướng dẫn kinh phí thanh quyết toán kinh phí phân bổ cho các địa phương.

8. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình OCOP; hỗ trợ, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, trong phát triển sản phẩm và bán sản phẩm OCOP.

9. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới Trung ương năm 2024 để thực hiện Chương trình OCOP.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP gắn với Chương trình nông thôn mới.

10. Đài Phát thanh – Truyền hình; Báo Quảng Nam:

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, truyền thông về Chương trình OCOP, đặc biệt tuyên truyền, quảng bá những sản phẩm OCOP đã được công nhận; những gương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong Chương trình OCOP.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, điều hành; giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Chương trình OCOP tại cấp huyện cho các phòng ban liên quan. Tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm 03 sao OCOP theo quy định.

- Khẩn trương tổ chức rà soát, định hướng cho các chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia năm 2024 theo hướng vừa chú trọng phát triển sản phẩm mới, đồng thời phải quan tâm nâng cấp sản phẩm hiện có, không chạy theo số lượng, sản xuất phải lấy thị trường làm mục tiêu phát triển.

- Các sản phẩm lựa chọn, đăng ký tham gia Kế hoạch Chương trình OCOP năm 2024 đảm bảo các yêu cầu: 1) Sản phẩm có tính chủ lực, tính đặc trưng ở địa phương, xây dựng được vùng nguyên liệu để mở rộng sản xuất, tham gia hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm tạo sự đột phá trong sản xuất nông sản hàng hóa tại địa phương; 2) Việc phát triển sản phẩm sẽ làm tăng khả năng giải quyết việc làm cho lao động, tăng thu nhập cho người dân; 3) Sản phẩm phải đảm bảo chất lượng sau khi được công nhận hạng sao OCOP, có sức cạnh tranh trên thị trường, có triển vọng xuất khẩu; 4) Sản phẩm được sản xuất theo hướng áp dụng công nghệ mới, các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến như Global GAP, Organic, GMP, HACCP, ISO...

- Hạn chế các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2024 trùng lắp về chủng loại (nhiều chủ thể đăng ký một loại sản phẩm, nhưng bao bì, mẫu mã, chất lượng sản phẩm không có sự khác biệt), sản phẩm còn ở dạng thô, chưa qua chế biến, chưa chế biến sâu, các sản phẩm tươi sống. Lưu ý các sản phẩm đăng ký cần phải đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, tránh trường hợp sau khi đăng ký, chủ thể không nỗ lực triển khai, tự động bỏ cuộc, không tiếp tục tham gia chương trình.

- Để tập trung nguồn lực thực hiện, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, tùy điều kiện, các địa phương cần khảo sát, lựa chọn kỹ càng, đăng ký số lượng sản phẩm (sản phẩm mới, sản phẩm nâng cấp) phù hợp, chú ý đảm bảo tính chính xác các thông tin về tên sản phẩm, tên chủ thể đăng ký tham gia, ngành nghề sản xuất, kinh doanh phải phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) và các thông tin liên quan cần thiết khác... nhằm hạn chế việc điều chỉnh, bổ sung. Triển khai kiểm tra, rà soát các sản phẩm OCOP đã được công nhận các hạng sao OCOP trước đây để đăng ký, đánh giá phân hạng lại đối với các sản phẩm đã hết hạn (36 tháng kể từ ngày công nhận). Lập danh sách đăng ký sản phẩm đưa vào kế hoạch năm 2024 gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam) trước ngày 23/02/2024 để thống nhất trước khi đưa vào Kế hoạch cấp huyện để thực hiện .

- Ban hành kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2024 ở cấp huyện trên cơ sở thống nhất bằng văn bản danh sách sản phẩm đăng ký của Sở Nông nghiệp và PTNT; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, hướng dẫn chủ thể thực hiện; hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, hoàn thiện sản phẩm; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện đảm bảo theo kế hoạch của Tỉnh.

- Sớm phân bổ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh đã được UBND tỉnh giao năm 2024 tại Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024. Ngoài nguồn kinh phí do Trung ương và Tỉnh hỗ trợ, bố trí thêm ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện Chương trình. Xây dựng Kế hoạch dự toán chi tiết kinh phí cho năm 2024. Thực hiện công khai, minh bạch, các nội dung hỗ trợ kinh phí cho các chủ thể tham gia đúng quy định, kịp thời; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ Chương trình; rà soát, kịp thời đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh giao, không để tình trạng địa phương này không giải ngân hết, trong khi địa phương khác có nhu cầu nhưng không có kinh phí thực hiện.

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện/thị/xã thành phố.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện Chương trình; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

- Riêng UBND huyện Tiên Phước tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng đề án hiệu quả, giải ngân kịp thời mô hình “Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với phát triển chuỗi sản phẩm OCOP trái măng cụt, trái bòn bon trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam”.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh  (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn thực hiện.

Tác giả: admin

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Các tin cũ hơn: